دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، مرداد 1387 
بررسی ارتباط سلامت روان با مذهب درونی و بیرونی در شهر کاشان

صفحه 61-84

بنفشه غرایی؛ افشین احمدوند؛ اشرف اکبری دهقی؛ سعیده زنوزیان