دوره و شماره: دوره 10، شماره 39، آبان 1394 

مقاله پژوهشی

اثربخشی آموزش مدیریت شرم مبتنی بر برنامه ‏PEGS در کاهش قلدری نوجوانان دختر

صفحه 1-23

منصور بیرامی؛ تورج هاشمی؛ اسکندر فتحی‏ آذر؛ پروانه علائی


فروید و ویتگنشتاین؛ مقایسه‌ای روش‌شناختی

صفحه 119-140

سحر روحانی؛ یوسف نوظهور؛ محمدرضا عبدالله نژاد؛ عباس بخشی‌پور رودسری


بررسی رابطه دست برتری با سبک‌های شناختی وابسته و نابسته به زمینه

صفحه 259-276

رضا رحیمی؛ احمد علی‌پور؛ حسین زارع؛ نصراله عرفانی