دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، اردیبهشت 1394 
رابطه کنترل هیجانی با تعلل‌ورزی دانش‌آموزان دوره متوسطه

صفحه 169-184

رحیم بدری؛ منصور بیرامی؛ شهرام واحدی؛ جواد عینی پور