دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، اسفند 1394، صفحه 1-231 
مقایسه افسردگی زنان دردوران بارداری و پس از زایمان

صفحه 73-85

مینو رنجبر؛ مهدی حیدرزاده؛ مهین یزدانی؛ مژگان میرغفوروند؛ فرناز میرزا احمدی


رابطه بین طردشدگی در محیط کار و نتایج شغلی: نقش تعدیل‌گر سرمایه روانشناختی

صفحه 173-192

کیومرث بشلیده؛ سیدحمید موسوی؛ نسیم خواجه پور؛ مصطفی بهارلو