رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجـتماعی با سازگاری دانش‌آموزان دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری انجام شد. پژوهش از نوع  همبستگی بود و جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش­آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه آموزش و پرورش شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 93-92 در شهرستان اراک بود. نمونه پژوهش شامل 430 دانش­آموز (230دختر و 200 پسر) بود که به­شیوه نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از  پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، پرسشنامه خودکارآمدی شرر، پرسشنامه حمایت اجتماعی (MSPSS) و پرسشنامه سازگاری سینها و سینگ  استفاده گردید. داده­ها با ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و آزمون تی تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که بین هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی با سازگاری رابطه معناداری وجود داشته و هوش هیجانی، خودکارآمدی و حمایت اجتماعی قادرند تغییرات سازگاری دانش­آموزان را پیش­بینی کنند. همچنین، یافته­ها نشان داد که بین حمایت اجتماعی دانش­آموزان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود ندارد، اما میزان هوش هیجانی و خودکارآمدی دانش­آموزان پسر بیش از دانش­آموزان دختر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Emotional Intelligence, Self-efficancy, Social Support and Adjustment in Students

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Tamannaeifar
  • hakimeh leis
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between emotional intelligence, self-efficancy, social support and adjustment in students. The study population included all high–school students in Arak in the academic year 2012-2013. Using random multi-stage cluster method, 430 students (230 females and 200 males) were selected. Data were collected through Shring’s emotional intelligence scale, Sherer’s general self-efficacy scale, Zimet et als’ Multidimensional Scale of Perceived Social Support and Sinha & Singh’s adjustment Inventory. Data were analyzed using t–test, regression method, and Pearson correlation coefficient. Results indicated that there was a significant relationship between emotional intelligence, self-efficacy, social support and adjustment. So, emotional intelligence, self-efficacy, and social support could predict the variances of students’ adjustment. The results also demonstrated that there was no significant difference between male and female students in social support. However, the emotional intelligence and self-efficacy of male students was found to be higher than female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Adjustment
  • Emotional Intelligence
  • Self-efficacy
  • Social Support