اثربخشی آموزش مدیریت شرم مبتنی بر برنامه ‏PEGS در کاهش قلدری نوجوانان دختر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

قلدری در مدرسه شکلی از خشونت سطح پایین است که امروزه مورد توجه پژوهشگران و روانشناسان تربیتی قرار گرفته است.این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مدیریت شرم مبتنی بر برنامه‏ PEGS در کاهش قلدری نوجوانان دختر انجام گرفت و برای تحقق آن از روش تحقیق نیمه­آزمایشی، طرح پیش‏آزمون-پس‏‏آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در این راستا، دانش‏آموزان دوره‏ راهنمایی سه مدرسه دولتی دخترانه‏ شهر تبریز با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای چندمرحله‏ای انتخاب و غربال شدند و در نهایت، سی نفر از هر مدرسه به روش نمونه‏گیری هدفمند و مبتنی بر نتایج مقیاس قلدری، مشاهده حین اجرای آزمون و درجه‏بندی معاونین آموزشی مدرسه انتخاب شدند. هر گروه متشکل از 15 نفر بود. پنج مربی ارایه‏ بسته آموزشی و پلاسیبو به گروه‏های آزمایشی و کنترل را بر عهده داشتند. نتایج تحلیل کوواریانس تک‏متغیره‏ نشان داد که مداخله اثربخش بوده (92/20=F، 001/0>P) و آموزش مدیریت شرم در طی هشت جلسه هفتگی 75 دقیقه‏ای، 20% از تغییرات قلدری را تبیین می‏کند. مطابق با یافته‏های پژوهشی و تأیید روایی بسته‏ آموزشی، توجه بر مساله قلدری نوجوانان و به­کارگیری بسته‏ آموزشی حاضر در گروه‏های هدف با در نظر گرفتن محدودیت‏های تحقیق پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Shame Management Training Based on PEGS Program in Reducing Female Adolescents’ Bullying

نویسندگان [English]

  • Mansour Beyrami 1
  • Touraj Hashemi 1
  • Eskandar Fathiazar 1
  • Parvaneh Alaie 2
چکیده [English]

Bullying is a from of low level violence that has recently been attended by educational psychologists and researchers. The goal of this research was to examine the effectiveness of shame management training based on PEGS program in reducing female adolescents’ bullying. Therefore, semi-experimental pretest-posttest control group design was used. Using multi-stage random cluster sampling, female students of three state guidance schools in Tabriz city were selected and were screened. Finally, 30 students from each school were selected by purposeful sampling, results of the bullying scale, and observation during screening and rating by school assistants. Each group consisted of 15 students. Five educators presented educational package and placebo to experimental and control groups. Results of one-way analysis of covariance indicated that the intervention was effective (F=20.92, P<0.001), and 75 minute training sessions of shame management for eight weeks predicted 20 % of bullying variances. Due to research findings and confirming of training package validity, paying attention to adolescents’ bullying problem is recommended. Also, regarding the study limitation,  it  is  suggested  that  this  training  method should be applied for decreasing bullying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • Shame management
  • PEGS
  • Moral emotions