نویسنده = مجید محمودعلیلو
نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه‌های شخصیت مرزی

دوره 9، شماره 36، بهمن 1393، صفحه 209-226

تورج هاشمی؛ نسیم عبداللهی هریس؛ مجید محمودعلیلو؛ نعیمه ماشینچی عباسی


نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان و روان‌نژندگرایی و برونگرایی در نشانه-های پانیک

دوره 9، شماره 34، مرداد 1393، صفحه 195-218

تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو؛ سولماز حسین‌زاده؛ نعیمه ماشینچی عباسی


پایایی و روایی مقیاس نظام‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری (BIS/BAS) در جمعیت دانشجویی دانشگاه تبریز

دوره 7، شماره 28، بهمن 1391، صفحه 123-139

رضا عبدالهی مجارشین؛ رضا بخشی ور؛ مجید محمودعلیلو


اطمینان به حافظه در افراد دچار حالت‌های وسواسی– اجباری در مقایسه با افراد بهنجار

دوره 7، شماره 27، آبان 1391، صفحه 183-198

مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی؛ حمیده اسماعیل زاده


رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی - پیوند ساختاری اسکیزوتایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی

دوره 7، شماره 26، مرداد 1391، صفحه 39-64

زینب خانجانی؛ فاطمه هداوندخانی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی پور رودسری


بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک‌‌های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم

دوره 6، شماره 22، مرداد 1390، صفحه 79-96

مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی پور؛ زینب خانجانی؛ فاطمه رنجبر


بررسی رابطة بین مدت مصرف و ترک در سوگیری‌ توجه نسبت به محرک‌های وسوسه انگیز مربوط به مواد افیونی

دوره 4، شماره 15، آبان 1388، صفحه 153-173

میر‌تقی گروسی فرشی؛ مجید محمودعلیلو؛ کیومرث ارجمند قجور


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی استرس زندگی دانشجویی (SSI) در دانشجویان دانشگاه تبریز

دوره 4، شماره 14، مرداد 1388، صفحه 23-48

عباس بخشی پور؛ منصور بیرامی؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی؛ خلیل اسماعیل پور


مقایسة ویژگی‌های شخصیتی افرادHIV مثبت معتاد با گروه سالم

دوره 3، شماره 12، بهمن 1387، صفحه 1-15

اکرم ارجی؛ عباس بخشی‌پور رودسری؛ مجید محمودعلیلو؛ بهرام صمدی‌راد


بررسی حافظة خودسرگذشتی بیش‌کلی‌گرا و تأخیر زمانی در بازیابی خاطرات در افراد افسرده و مضطرب

دوره 3، شماره 12، بهمن 1387، صفحه 123-138

تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی؛ معصومه اسماعیلی؛ اکرم ارجی


تآثیر خودآموزی کلامی بر بهبود علایم مرضی کودکان مبتلا به اختلال سلوک

دوره 3، شماره 11، آبان 1387، صفحه 1-17

علی اقبالی؛ تورج هاشمی؛ مجید محمودعلیلو


بررسی حافظه و میزان اطمینان به حافظه در اختلال وسواسی ـ اجباری و شخصیت وسواسی ـ اجباری

دوره 2، شماره 6، مرداد 1386، صفحه 133-145

مجید محمودعلیلو؛ منصور بیرامی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ عباس بخشی‌پور رودسری


بررسی یادآوری خاطرات در بیماران افسرده، مانیک و افراد بهنجار

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1386، صفحه 19-33

عزت ا... احمدی؛ مجید محمودعلیلو؛ سیاوش شیخ‌علیزاده


سوگیری تعبیر در اختلال هراس اجتماعی

دوره 1، شماره 4، بهمن 1385، صفحه 117-159

رضا عبدی؛ بهروز بیرشک؛ مجید محمودعلیلو؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید