بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک‌‌های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی نقص نظریه ذهن در اسکیزوفرنیک­های دارای علایم مثبت و منفی و مقایسه آن با افراد سالم می­پردازد. 80 آزمودنی (40 فرد اسکیزوفرن و 40 فرد عادی) از هر دو جنس به صورت نمونه­گیری در دسترس از میان بیماران بستری در بیمارستان ­رازی و کارکنان آموزش و پرورش انتخاب شدند و آزمون چشم­های بارون کوهن را پاسخ دادند. داده­­های به دست آمده با استفاده از تحلیل واریانس یک­راهه، آزمون تعقیبی توکی و آزمون t گروه­های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان­داد که نظریه ذهن در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی در قیاس با افراد سالم آسیب دیده است و این آسیب در افراد اسکیزوفرن دارای علایم منفی بیشتر از افراد اسکیزوفرن دارای علایم مثبت است. اما بین میزان نقص در نظریه ذهن آزمودنی­های زن و مرد تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Theory of Mind Deficit in Schizophrenic Patients with Positive and Negative Symptom and its Comparison with Healthy People

نویسندگان [English]

  • Majid Mahmoodaliloo 1
  • Abbas Bakhshipour 1
  • Zeinab Khanjani 1
  • Fatemeh Ranjbar 2
چکیده [English]

This research is investigated to study theory of mind deficit in schizophrenic patients with positive and negative symptoms and it's comparison with healthy people. For this regard, 80 subjects (40 schizophren and 40 normal people) of both gender were selected from  Razi hospital in-patients and education organization staffs through convenience sampling, then administered to Baron-hon. computerized version of revised reading the mind in the eyes” test. Data were analyzed using one-way analysis of variance, Tukey post hoc and independent t student test.The results showed that theory of mind has impaired in people suffering from schizophrenia as compared to healthy people. This deficit is more in patients with Negative symptom than patients with Positive symptoms. But result showed no a significant difference between male and female subjects in the amount of theory of mind deficit.              

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of mind
  • Schizophrenic patients
  • Positive and negative symptoms