دوره و شماره: دوره 5، شماره 20، بهمن 1389 
اثربخشی آموزش حل مسأله در تغییر راهبردهای مقابله‌ای دانشجویان

صفحه 83-101

سعیده زنوزیان؛ بنفشه غرایی؛ رخساره یکه یزدان دوست


ویژگی‌های روانسنجی مقیاس منابع اقتدار اخلاقی ـ نسخه‌ی تجدیدنظر شده (MAS-R)1

صفحه 149-168

هادی کرامتی؛ پروین کدیور؛ ولی ا.. فرزاد؛ سیدمحمود قاضی طباطبایی