دوره و شماره: دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1389 
بررسی ویژگی‌های شخصیتی تبدل‌خواهان جنسی

صفحه 99-119

خسرو محمدی؛ رضا زمانی؛ سیداحمد واعظی؛ علی‌اکبر حدادی کوهسار