دوره و شماره: دوره 7، شماره 28، زمستان 1391 

مقاله پژوهشی

1. حافظه‌کاری کودکان یک‌زبانه و دوزبانه

صفحه 1-22

خوشدوی ابراهیم زاده؛ طاهره الهی؛ مظاهر رضایی


10. تحلیل روان‌سنجی پرسشنامه دلبستگی به مادر در بین دانشجویان ایرانی

صفحه 179-202

شهرام واحدی؛ علی عیسی‌زادگان؛ حبیبه مرتضی‌نژاد