دوره و شماره: دوره 7، شماره 27، آبان 1391 
بررسی نقش سازه شخصیتی سخت‌رویی در تعدیل آثارسوء استرس بر عملکرد حافظه

صفحه 61-80

زهرا سریع القدم؛ عباس بخشی پور رودسری؛ تورج هاشمی نصرت آباد؛ هادی زاهدنژاد