دوره و شماره: دوره 7، شماره 26، مرداد 1391 
رابطه ابعادی اسکیزوتایپی و همدلی - پیوند ساختاری اسکیزوتایپی مثبت و منفی با همدلی شناختی و عاطفی

صفحه 39-64

زینب خانجانی؛ فاطمه هداوندخانی؛ تورج هاشمی نصرت‌آباد؛ مجید محمودعلیلو؛ عباس بخشی پور رودسری


تأثیر توانبخشی توجه در کاهش نقایص توجه انتخابی و توجه مستمر مبتلایان مالتیپل اسکلروزیس

صفحه 39-64

لیلی خلیلی؛ بهروز دولتشاهی؛ مهدی فرهودی؛ عباس پورشهباز؛ زهرا نیکنام


رابطه سوگیری مذهبی و صفات شخصیتی با وسواس مرگ

صفحه 65-88

حمزه سلمان پور؛ مهدی عباسی؛ علی عیسی زادگان؛ ابوالفضل قاسم‌زاده علیشاهی