دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1391 

مقاله پژوهشی

مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی

صفحه 1-19

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی


مقایسه اختلالات شخصیت در زوج‌های سازگار و ناسازگار براساس SWAP-200

صفحه 83-99

سیما صادقی؛ نیما قربانی؛ هادی بهرامی احسان؛ مجتبی کیانی


طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان

صفحه 101-125

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یدالله زرگر؛ نسرین ارشدی؛ وحید احمدی؛ حسن پالاهنگ


اثربخشی آموزش راهبرد کمک‌خواهی بر عملکرد حل مسأله ریاضی

صفحه 127-156

تورج هاشمی؛ میر محمود میرنسب؛ رامین حبیبی کلیبر؛ اسکندر فتحی آذر؛ منصور بیرامی