رابطه کنترل هیجانی با تعلل‌ورزی دانش‌آموزان دوره متوسطه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه کنترل هیجانی با تعلل­ورزی دانش­آموزان انجام گردید. نمونه پژوهش شامل 302 دانش­آموز مقطع متوسطه نظری مشغول به تحصیل در مدارس دولتی رشت بودند که به­وسیله نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب گردیدند. اطلاعات این پژوهش به­وسیله پرسشنامه­های تعلل­ورزی محض استیل و کنترل هیجانی راجر و نجاریان به­دست آمده است. داده­ها با روش تحلیل رگرسیون گام به گام مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که کنترل خوش­خیم (323/0-=β) و نشخوار (218/0=β) عامل­های مـهم پیش­بینی­کننده تعلل­ورزی دانش­آموزان هستند. نتیجه دیگر پژوهش نشان داد که 17% واریانس تعلل­ورزی دانش­آموزان از طریق یک ترکیب خطی مشترک از کنترل خوش­خیم و نشخوار تعیین می­شود. بر اساس این پژوهش می­توان پیشنهاد نمود که درمان عدم کنترل خوش­خیم و نشخوار ذهنی دانش­آموزان موجب تعلل­ورزی کمتر آنها خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Emotional Control and Procrastination in High School Students

نویسندگان [English]

  • Rahim Badri
  • Mansour Beyrami
  • Shahram Vahedi
  • Javad Eynipour
چکیده [English]

The present study aimed to determine the relationship between emotional control and procrastination among high school students. The sample consisted of 302 students, which were selected through random cluster method from schools of Rasht. They were assessed by Steel pure procrastination questionnaire and emotional control questionnaire by Roger & Najarian. Data were analyzed by multiple regression (stepwise) method. Results showed that benign control (β=-.323) and rumination (β=.218) were important predictive factors of students’ procrastination behaviors. Also, it was founded that 17% of the variance of procrastination was explained by the linear combination of benign control and rumination. Consequently, it could be suggested that treatment of students’ lack of benign control and rumination result in the reduction of their procrastination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Procrastination
  • Emotional control
  • Benign control
  • Rumination
  • Control of aggression
  • Emotional inhibition