بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک‌های یادگیری بر رشد مهارت-های اجتماعی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک­های یادگیری بر رشد مهارت­های اجتماعی دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان انجام گرفت. این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی یا پیش­آزمون و پس­آزمون گروه کنترل بود. در راستای هدف پژوهش، از جامعه دانش­آموزان دختر پایه اول دبیرستان­های شهرستان ارومیه ­دادند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای، تعداد 124 نفر انتخاب و در 4 گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. برای اندازه­گیری متغیرها میزان از پرسشنامه مهارت­های اجتماعی گرشام و الیوت و آزمون گروهی اشکال نهفته ویتکن استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از تحلیل کواریانس دو راهه، نشان داد که یادگیری مشارکتی در تعامل با سبک­های شناختی بر نمرات مهارت­های اجتماعی تأثیری در یادگیری وابسته به زمینه روش مشارکتی نسبت ندارد هر چند که در شرایط به روش سنتی تأثیر بیشتری بر رشد مهارت­های اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Cooperative Learning Interaction with Learning Styles on Social Skills Developments among First Grade High School Female Students

نویسندگان [English]

  • Yousef Adib 1
  • Maliheh Safaralizadeh 2
چکیده [English]

The present study aimed to examine the effect of cooperative learning with learning styles on developing of social skills among first grade high school female students.
The research method was design (Pre and Post test) whit control group. Terefore, using random cluster sampling, 124 female students in firstgrade of Urmia high schools were and were assigned in 4 experimental and control groups. They were assessed by Gresham and Elliott social skills questionnaire and withkin’s grouped embedded figures. Findings of two way analysis of covariance showed that the interaction of cooperative learning and cognitive styles was not effective in improvement of social skills, however, in the case of context-depended learning, the cooperative method was more effective than traditional method in the improvement of social skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cooperative learning
  • Social Skills
  • Cognitive style