دوره و شماره: دوره 11، شماره 44، اسفند 1395، صفحه 1-270 

رابطه بین سبک‌های دلبستگی و هوش هیجانی: نقش واسطه‌ای استحکام من

صفحه 21-47

محمدعلی بشارت؛ فهیمه تولائیان؛ محمدمهدی اسدی ساغندی


نقش ویژگی‌ شخصیتی روان‌رنجورخویی بر استرس و رضایت شغلی: سهم خودکارآمدی شغلی

صفحه 115-135

تقی زوار؛ ابوالفضل قاسم زاده؛ منصور رادمنش؛ شلر پارسا؛ جعفر مهدی‌زاده