دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، خرداد 1395 
رابطه دست برتری با خلاقیت

صفحه 37-55

رضا رحیمی؛ احمد علی پور؛ حسین زارع؛ نصراله عرفانی


نقش راهبردهای شناختی تنظیم هیجان در نشانه‌های شخصیت مرزی

صفحه 151-168

تورج هاشمی؛ نسیم عبداللهی هریس؛ مجید محمودعلیلو؛ نعیمه ماشینچی عباسی