دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، شهریور 1395، صفحه 1-234 

مقاله پژوهشی

هنجاریابی پرسشنامه پرخاشگری (AGQ) بر روی رانندگان استان کرمانشاه به تفکیک گروه حادثه ساز و غیرحادثه ساز

صفحه 1-25

رقیه اسدی؛ نسرین عبدلی؛ علی دلاور؛ فریبرز درتاج؛ علیرضا اسماعیلی؛ نورعلی فرخی


نقش تمایل به بخشش، قدردانی، امید و بهزیستی ذهنی در رضایت از زندگی

صفحه 95-111

علی عیسی زادگان؛ حمزه سلمان پور؛ عزت اله احمدی؛ ابوالفضل قاسم زاده