ارتباط سرسختی روانشناختی، سـبک‌های تفکر و مـهارت‌های اجتماعـی با پـیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه محقق اردبیلی

2 کارشناس ارشد روانشناسی

3 استادیار دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطة سرسختی روانشناختی، سبک­های تفکر و مهارت­های اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مدارس متوسطة شهر اشنویه در سال تحصیلی 85-84 بوده است. جامعة آماری پژوهش حاضر را دانش­آموزان مدارس متوسطة شهر اشنویه تشکیل می­دهند (1588N=) که از این تعداد 210 نفر با روش نمونه­گیری­ تصادفی ساده انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامة مـحقق ساخته، آزمون هوشـی ریون، اسناد و مدارک تحصیلی و پرسشنامه­های سرسختی روانشناختی، سبک­های تفکر و مهارت­های اجتماعی استفاده شده است. هم­چنین روش تحقیق، همبستگی بوده است. نتایج پژوهش نشان داد که بیـن مـتغیرهای سرسختی روانـشناختی (32/0=r)، سبک­های تفکر (16/0=r) و مهارت­های اجتماعی (12/0=r) با پیشرفت تحصیلی دانش­آموزان رابطة مثبت  معناداری وجود دارد. از سه متغیر پیش­بین تنها متغیرهای سرسختی روانشناختی و سبک­های تفکر قابلیت پیش­بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Relationship Between Psychological Hardiness, Thinking Styles, Social Skills and Academic Achievement in School Children

نویسندگان [English]

  • Mohammad Narimani 1
  • Zarar Mohammad Amini 2
  • usha Barahmand 3
  • Abbas Abolghasemi 3
چکیده [English]

The purpose of the study was to examine the relationship between psychological hardiness, thinking styles, social skills and school achievement among junior high school boys in Eshnaviyeh during the year 1384-1385. The population of the study comprises all boys enrolled in junior high schools in Eshnaviyeh (N= 1588), out of whom a sample of 210 boys were selected by simple random sampling method. Data was collected using a researcher’s constructed questionnaire, Raven’s Progressive Matrices, educational records, questionnaires on psychological hardiness, thinking styles and social skills. Also research method was correlation method. Results have revealed a significantly positive relationship between psychological hardiness (r=0/32), thinking styles (r=-0/16) and social skills (r=0/12) with school achievement. From three predicting variables they have only variables of psychological hardiness and thinking styles prediction ability of academic achievement students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psychological Hardiness
  • Thinking Styles
  • Social Skills