پیش‌بینی آگاهی فراشناختی و پیشرفت تحصیلی براساس جهت‌گیری هدف پیشرفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش پیش‌بینی‌کنندگی اهداف پیشرفت سه‌گانه (تسلط، عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی) در زمینه­ی پیشرفت تحصیلی و آگاهی ‌فراشناختی بود. نمونه انتخاب شده برای انجام پژوهش حاضر شامل 392 دانشجوی کارشناسی پسر(237) و دختر(155) دانشکده­ی مهندسی دانشگاه شیراز بود، که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به­منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه‌های هدف‌گرایی تحصیلی و آگاهی فراشناختی استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها، روش آماری رگرسیون چندگانه (به­شیوه­ی همزمان) به­کار گرفته شد. نتایج نشان داد که هدف تسلط قادر به پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی نمی‌باشد. هدف عملکرد‌ گرایشی پیش‌بینی‌کننده‌ مثبت و هدف عملکرد اجتنابی پیش‌بینی‌کننده منفی پیشرفت تحصیلی بود. همچنین تحلیل‌های آماری نشان داد که هدف تسلط به­صورت مثبت و معنادار، آگاهی فراشناختی را پیش‌بینی می‌کند، در حالی که هیچ یک از اهداف عملکردی (گرایشی و اجتنابی)، قادر به­ پیش‌بینی آگاهی فراشناختی نمی‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prediction of Metacognition Awareness and Academic Achievement Based on Goal Orientation

نویسنده [English]

  • Mohammadagha Delavarpour
چکیده [English]

The aim of the present study was to study the predictive role of achievement goals (mastery, performance-approach and performance-avoidance) in prediction of academic achievement and metacognitive awareness. The subjects were 392 undergraduate students, consists of 237 boys and 155 girls, selected from Engineering Department of Shiraz University. The instruments of the study were Academic Goal Questionnaire (AGOR) and Metacognitive Awareness Inventory (MAI). The data was analyzed by multiple regressions. The results showed that mastery goal can not predict academic achievement. Performance-approach goal is positive predictor and performance-avoidance goal is negative predictor of academic achievement. Also, statistical analysis revealed that mastery goals positively predict metacognitive awareness, while performance goals (approach & avoidance) can not predict it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Goal Orientation
  • Metacognitive Awareness
  • academic achievement