مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف تحقیق تعیین روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی بود. روش تحقیق حاضر همبستگی از نوع تحلیل مسیر برای بررسی رابطه بین متغیرها در قالب یک مدل ساختاری بود. نمونه پژوهش 678 زن بود که از طریق نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها، از پرسشنامه­های باورهای وسواسی، آشفتگی استنتاج و وسواس فکری ـ عملی استفاده شد. داده­های پژوهش با روش­های ضریب همبستگی و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که آشفتگی استنتاج و باورهای وسواسی اثر مستقیم معناداری روی وسواس فکری عملی دارند و بالاترین اثر در مدل، مربوط به تأثیر مستقیم آشفتگی استنتاج بر روی باورهای وسواسی بود. نظریه اوکانور در مورد نحوه ارتباط رویکرد مبتنی بر استنتاج با مدل ارزیابی مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Causal Relationship Beliefs and Inferential Confusion with Obsessive Compulsive

نویسندگان [English]

  • Melahat Amani
  • Abbas Abolghasemi
  • Batool Ahadi
  • Mohammad Narimani
چکیده [English]

The purpose of study was to determinate causal relationship of beliefs and inferential confusion with obsessive compulsive. Method was correlation with form path analysis to examinate relation between variables in frame a structural model. In this research 678 women were selected by random cluster sampling. To collect the data of Obsessive Beliefs Questionnaire, Obsessive Compulsive Inventory and Inferential Confusion Questionnaire were used. Data was analyzed using correlation coefficient and path analysis. The result showed that obsessive beliefs and inferential confusion have effect of positive and direct on obsessive and compulsive. The highest effect in model, direct effect of inferential confusion is on obsessive beliefs. Obsessive and so inferential confusion variable had direct and significance on obsessive. O’Connor’s theory confirmed quality of relationship between inferences based approach and appraisal model. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • obsessive compulsive
  • beliefs obsessive
  • inferential confusion