نقش عاطفه مثبت و منفی در تبیین سایبرکندوریا: نقش واسطه‌ای فرانگرانی


عنوان مقاله [English]

role of positive and negative affect in explaining cyberchondria: The mediating role of meta-worry