اثربخشی آموزش خودتنظیمی برکارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

چکیده

نارساخوانی حالتی است که در آن پیشرفت خواندن پایین­تر از حد مورد انتظار، بر حسب سن، آموزش و هوش کودک می‌باشد. هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی خودتنظیمی بر کارکردهای اجرایی و عملکرد خواندن بود. بدین منظور دو نفر دانش­آموز پسر نارساخوان به صورت نمونه­گیری در دسترس از مراکز مشکلات ویژه یادگیری تبریز انتخاب شدند؛ و به مدت 10 جلسه آموزش خودتنظیمی دریافت نمودند. پژوهش در چارچوب طرح تجربی تک موردی با استفاده از طرح خطوط پایه منفرد و با پیگیری دو هفته­ای به انجام رسید. به منظور ارزیابی پیشرفت این کودکان از آزمون خواندن، حافظه رقمی وکسلر آندره ری استفاده شد. نتایج نشان داد که آزمودنی­ها در عملکرد خواندن و کارکردهای اجرایی پیشرفت داشتند و این پیشرفت در پیگیری دو هفته­ای پایدار بود. بنابراین می­توان نتیجه گرفتآموزش خودتنظیمی به بهبود عملکرد خواندن و کارکرد های اجرایی دانش­آموزان کمک می­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Self Regulation Training on Improvement of and Executive Functions Reading Performance in Dyslexic

نویسنده [English]

  • Mansour Beyrami
چکیده [English]

Dyslexia is a situation in which the reading progress is lower than expectations regarding age, education and intelligence of child. The goal of this study was to investigate the effectiveness of self regulation training on improvement of executive functions and reading performance. For this purpose, 2 students (male) with dyslexia were selected by available sampling from one of LD centers in Tabriz city and received 10 sessions of self regulation training. The study was performed in single subject design using single base line plan with 2 weeks of follow up. Dyslexia test, Andre Rey and Wechsler’s digit span were used to evaluate student’s improvement. Results indicated that the cases improved in reading performance and executive functions. This improvement was stable during two weeks follow up. It can be Concluded that self regulation training was effective on reading performance and executive functions in dyslexic students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dyslexia
  • Self regulation
  • Executive functions