دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آذر 1397 
نقش میانجیگری هوش فرهنگی در رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و سازگاری با دانشگاه

صفحه 185-206

عبدالزهرا نعامی؛ نسرین زمانی فروشانی؛ مینا خلجی پیربلوطی؛ فهیمه رستم‌زاده رنانی


ساختار عاملی و کفایت روانسنجی فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری (RS-14)

صفحه 251-272

سهیلا هاشمی؛ عباس اکبری؛ رویا عباسی اصل؛ رؤیا اردشیری ‌آلاشتی