دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، آذر 1396 
اثربخشی درمان فراشناختی و درمان راه‌حل‌مدار بر رضایت زناشویی زنان دارای تعارض زناشویی

صفحه 61-77

آرمان عزیزی؛ احمد امانی؛ آزاد قربانی؛ فاروق محمدی؛ فاطمه شجاعی واژنانی


اثربخشی مصاحبه انگیزشی بر افزایش میزان مشارکت بیماران ام اس در فعالیت‌های ورزشی

صفحه 205-222

مینا نظری کمال؛ شیدا صراف‌زاده؛ راحله سموعی؛ شیما تمنایی فر؛ رضا بهروزی