دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، خرداد 1396 

ویژگی‎های روان‌سنجی و هنجاریابی نسخه فارسی مقیاس خودگفتاری (فرم 16 سؤالی)

صفحه 221-253

ولی‌اله کاشانی؛ محمدعلی سلطانیان؛ فاطمه نجاری اردستانی