دوره و شماره: دوره 1، شماره 4، بهمن 1385 
مقایسة هوش هیجانی و سلامت روانی دانشجویان با روابط عاطفی آنان در خانواده

صفحه 69-87

علی‌اکبر حدادی کوهسار؛ رسـول روشـن؛ علی‌اصغر اصغرنژ اد فرید


نقش عامل‌های عمقی شخصیت در استعداد و عملکرد کارآفرینی

صفحه 89-116

زینب خانـجانی؛ هـمایون مهین؛ سیدداوود حسینی‌نسب


سوگیری تعبیر در اختلال هراس اجتماعی

صفحه 117-159

رضا عبدی؛ بهروز بیرشک؛ مجید محمودعلیلو؛ علی‌اصغر اصغرنژاد فرید