کلیدواژه‌ها = خشم
بررسی رابطه ترومای کودکی و احساس خشم با میزان افسردگی در افراد بالای 18 سال شهر تهران

دوره 17، شماره 65، خرداد 1401، صفحه 74-81

10.22034/jmpr.2022.15080

مصطفی حسن اصفهانی؛ احمد برجعلی؛ ابوالفضل قدمی؛ محمد کریمی؛ محدثه اکبری


کمال‌گرایی و خشم

دوره 5، شماره 17، اردیبهشت 1389، صفحه 27-44

محمدعلی بشارت


مقایسه اثر القاء خشم، غم و شادی در اسنادهای علی

دوره 4، شماره 16، بهمن 1388، صفحه 203-226

حمیدرضا عریضی؛ فلور خیاطان