نویسنده = محمد نریمانی
مطالعه روابط علی باورها و آشفتگی استنتاج با وسواس فکری و عملی

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1391، صفحه 1-19

ملاحت امانی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بتول احدی؛ محمد نریمانی


ارتباط سرسختی روانشناختی، سـبک‌های تفکر و مـهارت‌های اجتماعـی با پـیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 2، شماره 5، اردیبهشت 1386، صفحه 93-107

محمد نریمانی؛ زرار محمدامینی؛ اوشا برهمند؛ عباس ابوالقاسمی