نقش خوش‌بینی‎تحصیلی، مکان کنترل (درونی ـ بیرونی) و درگیری تحصیلی (شناختی ـ رفتاری ـ انگیزشی) در پیش‎بینی تاب‌آوری تحصیلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، لرستان، خرم‌آباد، ایران

2 دانشیار روان‌شناسی تربیتی، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

3 استادیار مشاوره خانواده، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران

4 استادیار روان‌شناسی عمومی، گروه روان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان، خرم‌آباد، ایران


عنوان مقاله [English]

Role of Academic Optimism, Locus of Control (Internal-External) and Academic Engagement (Cognitive-Behavioral-Motivational) in the Prediction Academic Resilience

نویسندگان [English]

  • Mahdi Yousefvand 1
  • Ezatollah Ghadampour 2
  • Masoud Sadeghi 3
  • Simin Gholamrezaei 4
1 Ph.D, Student, Educational Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Lorestan, Khorramabad, Iran
2 Ph.D, Associate Professor, Educational Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, Lorestan University, Khorramabad, Iran
3 Ph.D, Assistant Professor, Family Counseling, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran
4 - Ph.D, Assistant Professor, General Psychology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khorramabad, Iran