مقایسه اثربخشی درمان‌شناختی و فراشناختی در کاهش نگرانی و افزایش خود کارآمدی در معلمان مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه. ایران

2 استادیار روانشناسی، گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه مراغه، مراغه. ایران


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Effectiveness of Cognitive Therapy with Metacognitive Therapy in Reducing the Worry and Increasing the Self-esteem of Teachers with General Anxiety Disorder

نویسندگان [English]

  • Zohreh hashemi 1
  • Ahmad Esmaeeli 2
  • Ali Afshari 2
1 Ph.D, Assistant Professor, Maragheh University
2 Ph.D, Assistant Professor, Maragheh University