اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر حساسیت اضطرابی در نشانگان بالینی اضطراب اجتماعی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی عمومی، گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 استادیار، عضو هیئت علمی گروه روانشناسی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy and the Mindfulness-based Cognitive Therapy in Anxiety Sensitivity in Social Anxiety Clinical Syndrome

نویسندگان [English]

  • Leila Najdi 1
  • Tavakol Mousazadeh 2
  • Reza Kazemi 2
1 Ph.D, Student in General Psychology, Department of Psychology, Ardebil Branch, IAU University, Ardebil, Iran,
2 Assistant Professor, Faculty Member, Department of Psychology, Ardebil Branch, IAU University, Ardebil, Iran