اثربخشی درمان شناختی – رفتاری مذهب محور بر تاب‌آوری و نگرش‌های ناکارآمد زنان مبتلا به ام اس شهر تهران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

2 استادیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Based in Religion Attitudes on Resiliency and Dysfunctional Attitudes of MS Patients in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zeynab Kaviani 1
  • Saeed BakhtiarPoor 2
  • Alireza Heidarie 3
  • Parviz Askary 3
  • Zahra Eftekhar 2
1 Ph.D, Student, Psychology Psychology , Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
2 Ph.D, Assistant Professor, Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
3 Ph.D, Associate Professor, Psychology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran