رابطه ویژگی‌های شخصیتی و تاب‌آوری در موفقیت ورزشی با میانجی‌گری ذهن-آگاهی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، مشهد، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه تبریز، ایران

3 گروه تربیت بدنی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران


عنوان مقاله [English]

Relationship between Personality Traits, Resiliency and Sport Success by Mediating Mindfulness

نویسندگان [English]

  • Nargas Soltani 1
  • Amir Ghiamirad 2
  • Amir Dana 3
1 M.A, General Psychology, Mashhad, Iran
2 Ph.D, Assistant Professor Sport Science, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 Department of Physical Education, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz