نقش میانجی ذهن‌آگاهی و انعطاف‌پذیری شناختی در روابط بین سیستم‌های بازداری/ گرایش رفتاری و بدتنظیمی هیجان در افراد دارای نشانه‌های اختلال شخصیت مرزی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه تبریز

4 استادیار روان‌پزشکی مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Mindfulness and Cognitive Flexibility in Relationships between Behavioral Inhibition /approach Systems and Emotion Dysregulation in Individuals with Symptoms of Borderline Personality Disorder

نویسندگان [English]

  • Afra Aminian Heris 1
  • Hasan Sabouri Moghaddam 2
  • Abbas Bakhsheepour Roodsari 3
  • Arash Mohagheghi 4
1 M.A, Clinical Psychology
2 Ph.D, Associate Professor, Psychology, University of Tabriz
3 Ph.D, Professor, Pscyhology, University of Tabriz
4 Ph.D, Assistant Professor, Psychology, Tabriz University of Medical sciences, Research Center of Psychiatry and Behavioral Sciences