مقایسه شناخت‌های مرتبط با بدن و راهبردهای تنظیم هیجانی در افراد دارای علائم اختلال اضطراب بیماری و گروه کنترل

نویسندگان

1 گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

2 دانشیار روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

3 دانشیار روانشناسی بکاربسته، گروه روانشناسی بکاربسته، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران


عنوان مقاله [English]

Comparing Body-related Cognitions and Emotion Regulation Strategies in Individuals with Illness Anxiety Disorder Symptoms and Control Group

نویسندگان [English]

  • Mina Elhamiasl 1
  • Mohsen Dehghani 2
  • Mahmood Heidari 3
1 Clinical Psychology Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Ph.D, Associate Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Ph.D, Associate Professor, Applied Psychology Department, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran