اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد انطباق‌یافته زوجی با زوج‌درمانی یکپارچه نگر بر پریشانی روانشناختی زوجین دارای همسر مبتلا به سرطان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت دانشگاه آزاد اسلامی کرج

2 دکتری تخصصی روانشناسی سلامت و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

3 متخصص زنان و زایمان و استادیار دانشگاه علوم پزشکی تبریز

4 دکتری روانشناسی عمومی و استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرج

5 دکتری روانسنجی و استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Coupled Matching Acceptance and Commitment Treatment and Integrative Couple Therapy on Psychological Distress in Couples with Breast Cancer

نویسندگان [English]

  • Laeia Ahmadzadeh 1
  • Sheyda Sodargar 2
  • Maryam Vaezi 3
  • Maryam Bahrami Hidaji 4
  • Golam Reza Golmohammadnezhad Bahrami 5
1 Ph.D, Student, Health Psychology, Islamic Azad University of Karaj
2 Ph.D, Assistant Professor, Health Psychology, Islamic Azad University of Karaj
3 MD, Assistant Professor, Tabriz University of Medical Sciences
4 Ph.D, Assistant Professor, Psychology, Islamic Azad University of Karaj
5 Ph.D, Assistant Professor, Psychometric, Azarbaijan Shahid Madani University of Tabriz