بررسی تطبیقی مؤلفه‌های طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در افراد حائز نشانه‌های غیربالینی اضطراب، افسردگی و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی، دانشگاه تبریز

2 استاد گروه روان شناسی دانشگاه تبریز

3 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز

4 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول) Email:saeadi414@gmail.com

چکیده

این پژوهش با هدف مقایسه طرحواره­های ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، طرد و رهاشدگی، بی‌اعتمادی/ بدرفتاری، آسیب­پذیری نسبت به ضرر و بیماری و گرفتاری/در دام­افتادگی، در افراد مضطرب، افسرده و سالم انجام گرفت. پژوهش حاضر از نوع مطالعه علی- مقایسه‌ای بود و برای این منظور، تعداد 600 نفر (200 نفر مضطرب، 200 نفر افسرده و 200 نفر سالم) از جامعه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان چایپاره به شیوه هدفمند، غربالگری و انتخاب شدند. برای تحلیل داده­ها از روش تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. بر اساس یافته­ها افراد افسرده، نسبت به دو گروه دیگر، طرحواره­های محرومیت هیجانی و طرد/رها‌شدگی، بارزتری داشتند و از سوی دیگر افراد افسرده و مضطرب نسبت به افراد سالم، نمرات بیشتری در طرحواره‌های بی‌اعتمادی/ بدرفتاری و آسیب‌پذیری نسبت به ضرر و بیماری داشتند و این طرحواره‌ها در آن­ها شدیدتر و بارزتر بود. بر مبنای یافته­های این پژوهش، تمرکز بر شناخت عوامل پیش‌بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه در مداخلات درمانی و مشاوره‌ای افراد دارای افسردگی و اضطراب، می‌تواند بخش مهمی از درمان این افراد را تشکیل دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Elements of Early Maladaptive Schemas in Non-clinical Anxious, Depressed and Healthy Individuals

نویسندگان [English]

  • Mansoor Bayrami 1
  • Touraj Hashemi 2
  • Khadijeh Pourmahmoud Hajilary 3
  • Somayeh Saeedi Dehagani 4
1 Ph.D, Professor, Psychology, University of Tabriz
2 Ph.D, Professor, Psychology, University of Tabriz
3 M.A, Psychology, University of Tabriz
4 M.A , Psychology, University of Tabriz, (Corresponding Author), Email:saeadi414@gmail.com
منابع
اتکینسون، ریتا و همکاران (1996). روان­شناسی هیلگارد. ترجمه حسن رفیعی (1377)، انتشارات ارجمند، تهران.
حمیدپور، حسن (1388). مقایسه کارایی شناخت­درمانی با طرحواره­درمانی در درمان زنان مبتلابه اختلال اضطراب فراگیر. رساله دکتری روانشناسی بالینی. تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توان­بخشی.
ریچارد­پی، هالجین؛ سوزان کراس ویتبورن (1948). آسیب­شناسی روانی. ترجمه یحیی سیدمحمدی (1387)، نشر روان، تهران.
منتظری، محمدصادق؛ کاوه فارسانی، ذبیح الله؛ مهرابی، حسین‌علی و عباس شکیبا (1391). بررسی رابطه بین طرحواره­های ناسازگار اولیه و افسردگی در بین دانش­آموزان پسر شهرستان فلاورجان، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازاندران، شماره 97، 179-178.
یانگ، ج. (1386). شناخت­درمانی اختلالات شخصیت (رویکرد طرحواره­محور). ترجمه حسن حمیدپور و علی صاحبی.
یانگ،ج؛ کلوسکو، ژ. و ویشار، م. (1386). طرحواره­درمانی (راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی). ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز، انتشارات ارجمند، تهران.
Baranoff and Tian. (2007). Young Schema Questionnaire: Review of psychometric and measurement issues. Australian Journal of Psychology, 59, 2, 78-86.
Cámara, M., & Calvete, E. (2012). Early maladaptive schemas as moderators of the impact of stressful events on anxiety and depression in university students. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 34(1), 58-68.
Delattre, et al. (2004). The Early Maladaptive Schemas: A Study in Adult Patients with Anxiety Disorders, Encephale; 30 (3): 255-8.
Derogatis, L.R., Lipman, R.S. and Covi, L.(1973). SCL-90-R. Psychopharmacol, Bull, 9, 13-28.
Dugas, M.J. and Robichaud, M. (2007). Cognitive behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From Science to Practice. New York: Guilford Press.
Harris & Curtin. (2002). Parental Perception, Early Maladaptive Schemas and Depressive Symptoms in Young Adult. Cognitive Therapy and Research, 26, 3, 405-416.
Hoffart, A., Sexton, H., Hedley, L.M., Wang, C.E., Holthe, H., Haugum, J.A., etal. (2005). The structure of maladaptive schemas: A confirmatory factor analysis and a psychometric evaluation of factor-derived scales. Cognitive Therapy and Research, 29, 627- 644.
Kessler, R.c., Gonagle, K.A. Zhao, S. Nelson, C.B., Hughes, M., Eshleman. S. & Wittchen. H. U. (1994). Litetime and 12-moth and 12-moth prevalence of DSM.III.R psychiatric disorders in the united states: Results from the national comorbidity survey. Archives of General psychiatry, 51, 8-19.
Marmon, et al. (2004). Images of Mother, Self, and God as Predictors of Dysphoria in Non-clinical Samples, Personslity and Differences 36.
McGinn, L.K., Cukor, D. & Sanderson, W.C. (2005). The relationship between Parenting style, cognitive style, and anxiety and depression: Does increased early Adversity influence symptom severity through the mediating role of cognitive Style? Cognitive Therapy and Research, 29, 2, 219-242.
Moneiro S., Fernandes da Silva, C, Pereira A, Vaz Serra A.( 2011). P02-59 - Risk factors for depression in young adulthood: pessimism, dysfunctional attitudes and neuroticism. European Psychiatry; 26(1), 654.
Rapee, R.M. (2001). The development of Generalized anxiety. In. W.M. Vasey Q.M.R. Dadds (Eds.), Developmental psychopathology of anxiety (pp. 482-503). New York: Oxford University press.
Reinecke &Simons. (2005). Vulnerability to Depression among Adolescents: Implications forCognitive-Behavioral Treatment, Cognitive and Behavioral Practice, 12(2), 166-176.
Renner, F., Lobbestael, J., Peeters, F., Arntz, A., & Huibers, M. (2011). Early maladaptive schemas in depressed patients: Stability and relation with depressive symptoms over the course of treatment. Journal of Affective Disorders.
Rijkeboer, M.M., & de Boo, G.M. (2009). Early maladaptive schemas in children: Development and validation of the schema inventory for children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 41 (2), 102-109.
Sheffield, A., Waller, G., Emauelli, F., Murrey, J. & Meyer, C. (2005). Link between parenting­ and core belief: Preliminary psychometric, validation of young parenting inventory. Cognitive Therapy and Research. 29(6), 787 802.
Teasdale, J.D. &Barnard, P.J. (1993). Affect, cognition and change: Remodeling depressive thought. Hove: Lawrence Erlbaum Associates.
Turner, Ro. & Cooper. (2005). Parental Bonding and Disorder Symptoms in Adolescents: The Meditating Role of Core Beliefs, Eating Behaviours 6, 113-118.
Wang, CEA., Halvorsen, M., Eisemann, M., Waterloo, K. (2010). Stability of dysfunctional attitudes and early maladaptive schemas: A 9-year follow-up study of clinically depressed subjects. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry; 41(4), 389–396.
Wells, A.Q., & Carter, K. (2006). Generalized anxiety disorder. In. A. Carr, & Q. M. Mcnulty (Eds.), The handbook of adult clinical psychology (pp. 423- 430).
Young, J.E., & Brown, G. (1990). Young Schema questionnaire. New York: Cognitive Therapy Centre of New York.
Young, J., Klosko, J.S. &Weishaar, M.E. (2003). Schema Therapy: A Practitioner's Guide, New York: Guilford Publications.
Young, (1998). The Young Schema Questionnaire: Short Form, Available at http://home.sprynet.com/sprynet/schema/ysqs.htm.