پیش بینی نشانه‌های اخـتلال نافرمانی مقابـله ای (ODD) بر اساس سبک‌های فرزندپروری

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی دانشگاه تبریز

2 کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Predicting Oppositional Defiant Disorder (ODD) Based on Parenting Styles

نویسندگان [English]

  • Mansour Bayrami 1
  • Soraya Hassanzadeh 2
1 Ph.D, Professor, Psychology, University of Tabriz
2 M.A, Clinical Psychology, University of Tabriz