مقایسه بخشندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با همسران آنها و افراد سالم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه بخشندگی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه با همسران آنها و افراد سالم بود. به منظور بررسی متغیرهای پژوهشی 25 نفر از مبتلایان به اختلال استرس پس از سانحه از بین جانبازان شهر تبریز به همراه همسرانشان و 25 فرد عادی از طریق نمونه­گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند، به منظور جمع­آوری اطلاعات، آزمودنی­ها پرسشنامه مالت را پر کردند. داده­ها به کمک نرم­افزار (SPSS18) و با استفاده از شاخص­های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمرات تنفر پایا از مولفه­های بخشش در میان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بیشتر از همسرانشان و  افراد عادی و نمرات تمایل به بخشش از زیرمولفه­ بخشش در میان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه کمتر از همسرانشان و افراد عادی است. همچنین تمایل به بخشش در همسران بیماران مبتلا به اختلال استراس پس از سانحه بیشتر از دو گروه دیگر است. در نهایت بین گروه­ها در حساسیت به مقتضیات از زیرمولفه­ها بخشش تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Forgiveness in War Veteams with Post Traumatic Stress Disorder, Their Wives and Normal Individuals

نویسنده [English]

  • Mansour Beirami
چکیده [English]

The purpose of the present study was the comparison of forgiveness in war veterans with post traumatic stress disorder (PTSD), their wives and normal individuals. For investigation of research variables a number of 25 PTSD patients from the population of war veterans Tabriz city, 25 subjects of PTSD patients wives and 25 normal subjects was chosen through convenience sampling procedures. The subjects completed Mullet Forgiveness Questionnarie (FQ). The gathered data is analyzed by SPSS and descriptive statistic indexs, and Multivariate Analysis of variance (MANOVA). The results showed that lasting resentment of Forgiveness Components scores were higher, and Tending to forgiveness of Forgiveness Components scores lower, among PTSD patient than among patients wives and normal individuals. Too tending to forgiveness of Forgiveness Components in Sensitivity to circumstances of Forgiveness Components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lasting resentment
  • Tending to forgivness
  • Sensitivity to circumstances
  • Post traumatic stress disorder