بررسی نقش صفات شخصیت و سبک‌های شناختی در گرایش و اجتناب از بحث و استدلال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه مازندران

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی گرایش و اجتناب از بحث و استدلال دانشجویان و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های شناختی انجام شده است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 289 دانشجوی دوره کارشناسی از گروه‌های تحصیلی هنر، علوم پایه و حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه مازندران انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مقیاس انداز‌ه‌گیری گرایش و اجتناب از بـحث و استدلال، مقیاس پنج عامل بزرگ شخصیت و مـقیاس سبک‌های شـناختی A-E جمع‌آوری گردید. تحلیل واریانس نشان داد بین میانگین نمرات دانشجویان گروه‌های تحصیلی مورد مطالعه در گرایش و اجتناب از بحث و استدلال تفاوتی وجود ندارد و بین سبک‌های شناختی جذب­کننده و کاوش­کننده با گرایش و اجتناب از بحث و استدلال نیز همبستگی مشاهده نگردید. از میان پنج عامل بزرگ شخصیت، برون‌گرایی و گشودگی به ترتیب همبستگی 25/0 و 26/0 را با گرایش به بحث و استدلال نشان دادند. ویژگی شخصیتی با وجدان بودن همبستگی 12/0 را با گرایش به بحث و استدلال و 12/0- را با اجتناب از بحث و استدلال نشان داده است و بین روان رنجورخویی و برون‌گرایی به ترتیب با اجتناب از بحث و استدلال همبستگی 17/0 و 15/0- مشاهده گردید. تحلیل رگرسیون نشان داد که از میان متغیرهای مورد مطالعه فقط دو صفت شخصیتی برون‌گرایی و گشودگی می‌توانند تا حدی تغییرات در گرایش به بحث و استدلال را تبیین نمایند و این نمایانگر آن است ویژگی­هایی چون معاشرتی بودن، ابراز وجود و قاطعیت و گشودگی نسبت به تجربه­های جدید می­توانند در تبیین گرایش به بحث و استدلال دخالت داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of the Role of Personality Traits and Cognitive Styles in Approaching and Avoiding Arguments

نویسنده [English]

  • Soheila Hashemi
چکیده [English]

This study has been conducted with the goal of investigating students' approach and avoidance argument and its relation with personality traits and cognitive styles. By using random stratified sampling 289 arts, science and law/politic students were selected. Data were collected through argumentativeness scale, NEO five factor inventories and A-E questionnaire.
ANOVA analysis showed there was no significant difference among three groups. In addition, there was no correlation between cognitive styles and approaching / avoiding argument. Out of big five personality traits, extraversion and openness respectively had the most significant correlations with approaching / avoiding argument. Correlation coefficient of neuroticism and avoiding argument was 0.17. Regression analysis indicated out of studied variables only extraversion and openness could explain the variance of approaching argument. It illustrates the characteristics such as sociability and assertiveness which are prominent in extraversion and open-mindedness and being open to new experiences may affect argumentativeness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Approaching argument
  • Avoiding argument
  • Personality traits
  • Cognitive styles