دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، مرداد 1390 
رابطه سطح آگاهی از مهارت‌های زندگی با باورهای خودکارآمدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی

صفحه 19-49

سیف‌اله جهانی‌ملکی؛ مسعود شریفی؛ رعنا جهانی‌ملکی؛ گوهر نظری‌بولانی


تأثیر آموزش نوروفیدبک بر ویژگی‌های الکتروانسفالوگرام و عملکرد در ورزش تیروکمان

صفحه 121-142

محمدعلی نظری؛ مهتا اسکندرنژاد؛ بهروز عبدلی؛ محمدکاظم واعظ موسوی