دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل رفتار درمانی دیالکتیک، براضطراب، افسردگی و خشم همسران جانبازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

عبدالرحمن عباس پور؛ رحیم بدری گرگری؛ مرضیه علیوندی وفا


3. طراحی برنامه آموزشی ضد قلدری تلفیقی و تعیین اثربخشی آن بر کاهش رفتارهای قلدری دانش آموزان دوره اول متوسطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

رحیم بدری؛ سید عدنان حسینی؛ تورج هاشمی؛ میرمحمود میرنسب


4. اثر بخشی آموزش اخلاق شهروندی بر کفایت اجتماعی در دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

عذرا غفاری؛ تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ سمیه تکلوی؛ سمانه خالقی


5. 1 بررسی نقش جو خانوادکی در پیش بینی بد تنظیمی هیجانی زوجین متقاضی طلاق شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

ساغر مهرآرا


6. اثربخشی آموزش تاب آوری بر کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله ای و سلامت روان سالمندان ساکن در سرای سالمندان شهرتبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1400

لیلا شهابی فام؛ حسین لطفی نیا


7. بررسی اثربخشی برنامه همکاری خانه و مدرسه بر انسجام، ابرازگری و تعارض درون خانواده والدین دانش آموزان پایه اول ابتدایی شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 تیر 1400

پناه علی حسین زاده؛ مرضیه علیوندی وفا؛ زینب خانجانی؛ سیدداوود حسینی نسب


8. بررسی مدل شناختی راپی و هیمبرگ در تبیین کمرویی با کاربرد مدل سازی معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

محمدجواد رنجبر؛ فائزه غلامی؛ عباس ابوالقاسمی


9. اثر بخشی آموزش مبتنی بر نظریه ذهن شناختی و عاطفی بر بهبود همدلی سرد و گرم در کودکان قربانی کودک آزاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 مرداد 1400

شهره رضازاده؛ تورج هاشمی