مقایسۀ اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی بر هیجانات مثبت یادگیری فراگیران پسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، تبریز، دانشگاه تبریز، ایران.

3 دانشیار روان‌شناسی مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

4 استاد روان‌شناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، تبریز، دانشگاه تبریز، ایران.

10.22034/jmpr.2023.54943.5375

چکیده

یکی ازویژگی های منحصر به فرد دوران نوجوانی، لذّت، غرور و اُمیدواری تحصیلی است که پیآمدهای مثبتی برای نوجوان،خانواده و جامعه در پی دارد. بنابراین این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامهِ آموزش تنظیم شناختی هیجان و کفایت اجتماعی بر هیجان‌های مثبتِ یادگیری فراگیران انجام شد. طرح این پژوهش پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل نابرابر و روش پژوهش نیمه آزمایشی بود که در آن از پرسشنامه «هیجان‌های مثبت یادگیری فراگیران» قبل و بعد از آموزش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش، دانش‌آموزان پسر پایۀ یازدهم شهر مرند بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای 60 نفر در سه گروه آزمایشی 1 و گروه آزمایشی 2 و گروه کنترل جهت شرکت در پژوهش انتخاب و جایگزین گردیدند. به گروه آزمایشی اول «تنظیم شناختی هیجان» آموزش داده شد؛ به گروه آزمایشی دوم «کفایت اجتماعی» آموزش داده شد و گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها توسط نرم افزار SPSS - 24 مورد تحلیل قرار گرفتند. تجزیه‌وتحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه‌ها در افزایش هیجان‌های مثبت یادگیری فراگیران (05/0>p) وجود دارد. ا کنترل اثر پیش‌آزمون در دو گروه آزمایشی، دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان اثر متفاوت دارند و این تفاوت به نفع آموزش تنظیم شناختی هیجان است (35/32=F، 05/0>p).از مجموع یافته ها نتیجه گیری شد که دو روش آموزش کفایت اجتماعی و تنظیم شناختی هیجان در بهبود لذت تحصیلی، امیدواری تحصیلی و غرور تحصیلی اثر متفاوت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the effectiveness of cognitive emotion regulation training and social adequacy on the positive learning emotions of male learners

نویسندگان [English]

 • Karim Abbasiaval 1
 • Mansour Bayrami 2
 • Amir Panah ali 3
 • Touraj Hashemi Nosratabad 4
1 PhD student in educational psychology, faculty of educational sciences and psychology, Tabriz branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Professor of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz, Tabriz University, Iran.
3 Associate Professor of Counseling Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
4 Professor of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Tabriz, Tabriz University, Iran.
چکیده [English]

One of the unique characteristics of adolescence is the enjoyment, pride and hope of education, which has positive consequences for the adolescent, family and society.In this program, students were taught "cognitive emotion regulation" and "social competence".The design of this research was pre-test-post-test with an unequal control group and a semi-experimental research method in which the questionnaire "positive learning emotions of learners" was used before and after the training.The statistical population of the research was the 11th grade male students of Marand city, who were selected and replaced in three experimental groups 1, 2 and the control group using the multi-stage cluster random sampling method to participate in the research.The first experimental group was taught "cognitive emotion regulation";The second experimental group was taught "social competence" and the control group did not receive any training. Data were analyzed by SPSS-24 software.The results of multivariate and univariate covariance analysis showed that there is a significant difference between the groups in increasing the positive learning emotions of learners (p<0.05).The two experimental groups that were taught the educational package of "cognitive regulation of emotion" and "social competence" had higher positive learning emotions compared to the control group.By controlling the effect of the pre-test in the two experimental groups, the two methods of teaching social competence and cognitive emotion regulation have different effects, and this difference is in favor of cognitive emotion regulation education (F=32.35, p<0.05).The positive learning emotions of learners in the post-test are significantly different among groups of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cognitive "
 • " Social "
 • " adequacy "
 • " Emotional "
 • " positive emotions

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 25 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 08 اردیبهشت 1402
 • تاریخ پذیرش: 13 اردیبهشت 1402