دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. نقش مولفه های هوش هیجانی در پیش بینی اختلالات خوشه ی B شخصیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مجید محمودعلیلو؛ آرش عقیقی


2. اثربخشی آموزش تنظیم هیجان مبتنی بر مدل رفتار درمانی دیالکتیک، براضطراب، افسردگی و خشم همسران جانبازان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1400

عبدالرحمن عباس پور؛ رحیم بدری گرگری؛ مرضیه علیوندی وفا


3. اثربخشی تمرینهای یوگا بر سلامت روانی، هیجانی و اجتماعی دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

علی اجاقی؛ عیسی حکمتی؛ حسین قلی زاده


4. تاثیر برنامه آموزش جایگزین پرخاشگری بر کنترل عواطف و خرده مقیاس های آن در نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

سعید محمودی نیا؛ مرتضی عندلیب کورایم


5. تحلیل روانشناختی داستان "یافتن شاه باز را به خانه‌ی کَمپیر زن" مولوی از منظر پدیدارشناسی و روان تحلیل گری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

ابوالفضل غنی زاده


6. بررسی اثربخشی اصلاح هم نوسانی از طریق نوروفیدبک بر بهبود خواندن کودکان مبتلا به نارساخوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

عباس بخشی پور؛ مجید محمود علیلو؛ محمدعلی نظری؛ الناز موسی نژاد جدی


7. تاثیرآموزش برنامه یادگیری اجتماعی – هیجانی جامع بر آگاهی اجتماعی دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

اکبر ابراهیمی اورنگ؛ داود حسینی نسب؛ رحیم بدری گرگری


8. نقش ابعاد چهارگانه تاریک شخصیت و هیجان خواهی در پیش بینی رفتارهای پرخطر جوانان شهر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

مریم عبادی؛ نعیمه ماشینچی عباسی


9. مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش و تعهد و آموزش خود دلسوزی شناختی بر سازگاری زناشویی و عزت نفس جنسی زوجین در معرض طلاق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

عظیم مهاجری؛ محمد نریمانی؛ رضا کاظمی


10. اثربخشی فنون مبتنی بر رفتاردرمانی دیالکتیکی در بهبود علائم اختلال پراشتهایی روانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1400

پریسا پورمحمد؛ مجید محمودعلیلو؛ تورج هاشمی