فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - مقالات آماده انتشار