نویسنده = حسن پالاهنگ
طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان

دوره 8، شماره 29، اردیبهشت 1392، صفحه 1-23

وحید احمدی؛ مهناز مهرابی‌زاده هنرمند؛ یدالله زرگر؛ نسرین ارشدی؛ حسن پالاهنگ


طراحی و آزمودن الگویی از برخی پیشایندها و پیامدهای شخصیت خودشیفته در دانشجویان

دوره 7، شماره 25، اردیبهشت 1391، صفحه 101-125

مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ یدالله زرگر؛ نسرین ارشدی؛ وحید احمدی؛ حسن پالاهنگ


هنجاریابی پرسشنامة 6 عاملی شخصیت HEXACO-PI-R در دانشجویان ایرانی

دوره 4، شماره 16، بهمن 1388، صفحه 49-62

حسن پالاهنگ؛ حمیدطاهر نشاط‌دوست؛ حسین مولوی