نویسنده = فرامرز سهرابی
رابطه نگرانی و نشخوار فکری با باورهای فراشناختی و نشانگان افسردگی اساسی

دوره 9، شماره 33، اردیبهشت 1393، صفحه 111-124

علی سلیمانی؛ فرامرز سهرابی؛ جمال شمس