فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی (JMPR) - واژه نامه اختصاصی