تأثیرآموزش خودبخشودگی با رویکرد دینی بر سر زندگی و تحمل ناکامی مادران کودکان دارای ناتوانی‌های رشدی و ذهنی

نویسندگان

1 دانشجوی سابق کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار، ایران

2 استادیار، گروه علوم تربیتی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران ( نویسندة مسئول)


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Self-forgiveness Training with a religious approach on Vitality and Failure Tolerance of Mothers of Children with Intellectual and Developmental Disabilities

نویسندگان [English]

  • Faranak Hooshmandi 1
  • AliMohammad Naemi 2
1 - Former M.A, Student, Educational Psychology, Department of Educational Sciences, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran
2 Ph.D, Assistant Professor, Department of Educational Sciences, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran, (Corresponding Author), E-mail:amnaemi@iaus.ac.ir